Algemene verkoop voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

van ELAB electronic systems, gevestigd en kantoor houdende te Den Helder

 

Artikel 1: Toepasselijkheid1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen van produkten, alsmede inbegrepen diensten, door ELAB Electronic Systems, hierna te noemen ELAB, aan opdrachtgevers, behoudens indien en voorzover bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk van bepaalde voorwaarden wordt afgeweken.2. Een verwijzing door opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door ELAB niet aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen

1. Alle door ELAB gedane aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen en maatschetsen zijn niet in alle bijzonderheden maatgevend. ELAB behoudt zich het recht voor om constructiewijzigingen aan te brengen voor zover deze de deugdelijkheid en de goede werking niet schaden.

2. Alle documenten zoals schema’s, mallen, litho’s, voorbeelden, ontwerpen e.d. die bij een aanbieding door of namens ELAB worden verstrekt, blijven te allen tijde eigendom van ELAB. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op verzoek van ELAB terstond te worden teruggegeven.

Artikel 3: Prijzen

1. De opgegeven prijzen zijn altijd exclusief BTW en verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Zij worden in Nederlandse valuta weergegeven.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is ELAB gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.

3. Opdrachtgever zal te allen tijde op de hoogte worden gesteld van deze prijsverhoging en is niet gerechtigd de overeenkomst hierdoor te ontbinden.

Artikel 4: Levering

1. De door ELAB opgegeven leveringstermijn gaat in op de datum waarop alle gegevens die voor de uitvoering van de order nodig zijn, alsmede eventueel nodige vergunningen of machtigingen, volledig door ELAB zijn ontvangen.

2. ELAB is gerechtigd om in gedeelten te leveren, welke afzonderlijk door ELAB kunnen worden gefactureerd.

3. Indien vertraging in de levering ontstaat door omstandigheden buiten schuld van ELAB wordt de leveringstermijn verlengd met de tijdsduur van de vertraging.

4. Indien ELAB tengevolge van oorzaken buiten haar macht niet in staat is de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft ELAB het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren of op te schorten.

5. Overschrijding van de door ELAB toegezegde leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 5: Installatie, reparatie en onderhoud

1. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dat:

a) ELAB haar werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien opdrachtgever dat noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan ELAB heeft meegedeeld;

b) geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor ELAB aanwezig zijn;

c) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;

d) de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van ELAB staan;

e) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en gehandhaafd teneinde in het kader van de installatie, reparatie en onderhoud aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

2. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van opdrachtgever.

3. Met betrekking tot installatie, reparatie en onderhoud zijn de overige artikelen van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6: Reclames

1. Reclamering ter zake van zichtbare gebreken aan de produkten dient onverwijld na ontdekking, doch binnen een week na de feitelijke overdracht van de produkten, aan opdrachtgever in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van opdrachtgever aan ELAB te geschieden.

2. Reclamering ter zake van niet-zichtbare gebreken wegens fabricage- of materiaalfouten, dient onverwijld na ontdekking, doch in ieder geval binnen de in het aan de eindgebruiker afgegeven garantiebewijs vermelde garantietermijn, in een schriftelijke gespecificeerde mededeling van opdrachtgever aan ELAB te geschieden, zo mogelijk, onder toezending van het produkt aan ELAB. De beoordeling of een produkt al dan niet voor vervanging of vergoeding in aanmerking komt, berust bij ELAB.

3. Bij overschrijding van de in de vorige leden bedoelde termijnen vervalt elke aanspraak jegens ELAB ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen een jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt. Indien aan een reclame na verloop van de in de vorige leden bedoelde termijnen aandacht wordt geschonken, geschiedt zulks geheel onverplicht, zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen.

4. Vermeende klachten over produkten zullen opdrachtgever geen grond tot ontbinding van de desbetreffende overeenkomst geven.

Artikel 7: Wettelijke eisen

1. De produkten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke eisen.

2. ELAB zal opdrachtgever inlichten en gegevens verstrekken omtrent gebruik en onderhouden van de produkten. Daartoe zal ELAB aan opdrachtgever handleidingen en instructieboeken ter beschikking stellen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Behoudens de aansprakelijkheid van ELAB krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is ELAB derhalve niet aansprakelijk voor en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk en onmiddellijk geleden schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende en onroerende zaken danwel aan personen, zowel bij opdrachtgever als bij derden, ontstaan door gebreken aan verkochte, geleverde en gerepareerde produkten, terwijl ELAB evenmin de verplichting heeft gebreken te herstellen, welke het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, onoordeelkundige en foutieve behandeling en/of overmatige belasting.

2. ELAB is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het produkt anders dan het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft.

3. ELAB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in modellen of materialen die in opdracht van opdrachtgever (door derden) zijn aangebracht, of voor (gevolgen van) moeilijkheden optredende bij gebruik, inbouw of vervanging van het door ELAB geleverde produkt overeenkomstig de door opdrachtgever goedgekeurde proef of proeven of vanwege opdrachtgever verstrekte indicaties.

4. Opdrachtgever vrijwaart ELAB voor alle aanspraken van derden ter zake van het door ELAB geleverde produkt, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van grove nalatigheid aan de kant van ELAB en opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

5. Opdrachtgever is ertoe verplicht om het systeem, de installatie of machine waarin onderdelen van ELAB, die bestemd zij om in dit systeem, installatie of machine te worden ingebouwd, volledig in overeenstemming te brengen met de fundamentele eisen die de wetgeving op dat moment stelt en hierbij in ieder geval rekening te houden met de door ELAB aangegeven produktspecificaties en gebruiksvoorschriften.De werkzaamheden in het kader van het inbouwen van onderdelen door ELAB doet geen afbreuk aan de genoemde verplichting van opdrachtgever.ELAB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet nakomen van deze verplichting door opdrachtgever.

Artikel 9: Garantie

1. De garantietermijn van 6 maanden geldt slechts binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Op onderdelen, welke door ELAB van derden zijn betrokken, wordt nimmer meer garantie gegeven dan die welke de desbetreffende derde aan ELAB verleent. Nimmer wordt garantie gegeven ten aanzien van gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van voorschriften, welke de overheid inzake de aard of de kwaliteit van toegepaste materialen heeft gesteld of zal stellen en evenmin met betrekking tot materialen en constructies, welke op uitdrukkelijke instructie van opdrachtgever zijn toegepast.

3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

– de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften danwel ander dan het voorziene    normale gebruik;

– normale slijtage;

– reparatie door derden, waaronder begrepen afnemer en de eindgebruiker.

4. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ELAB gesloten overeenkomst voortvloeit, is ELAB met betrekking tot geen der overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.

5. Het niet-nakomen door ELAB van haar garantieverplichtingen ontslaat opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met ELAB gesloten overeenkomst. Evenmin heeft opdrachtgever het recht zijn verplichtingen jegens ELAB op te schorten.

Artikel 10: Betaling

1. Alle betalingen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke aard alsmede de wettelijk geldende vertragingsrente veroorzaakt door opdrachtgever door het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen worden op opdrachtgever verhaald.

3. Iedere opdracht boven euro 2.000,- moet worden aanbetaald met 50% van de opdrachtsom direct, de tweede 50% binnen 8 dagen na factuurdatum.

4. Indien opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is ELAB gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te schorten.

5. Opdrachtgever blijft ook na eventuele inbeslagname van de produkten de verplichting behouden tot volledige betaling, schadevergoeding en alle kosten die bij eventuele incassomaatregelen gepaard gaan.

Artikel 11: Risico- en eigendomsovergang

1. Zodra produkten zijn afgeleverd aan het in de opdracht aangegeven adres gaat het risico voor beschadiging, verlies of tenietgaan van de produkten over op opdrachtgever.

2. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde gaat het eigendom van de produkten eerst over nadat door ELAB de volledige betaling is ontvangen en opdrachtgever aan al zijn verdere verplichtingen jegens ELAB heeft voldaan.

Artikel 12: Aangenomen werkzaamheden

1. Wanneer door ELAB aangenomen werkzaamheden, welke schriftelijk zijn bevestigd, langer duren dan in de opdracht is vermeld, zullen deze zonder extra kosten worden voltooid.

 

2. Echter indien ELAB kan aantonen dat deze vertraging niet te wijten is aan haar schuld zullen deze extra kosten voor rekening komen van opdrachtgever.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

1. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is ELAB gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is ELAB bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is ELAB gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere produkten, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen produkten tot zich te nemen, bij gebreke waarvan ELAB bevoegd is deze produkten voor rekening en risico van opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

3. Indien opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens ELAB te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, is ELAB bevoegd zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

4. Opschorting als bedoeld in de leden 1 en 3 zal voor ten hoogste 6 maanden geschieden. Gedurende de opschorting is ELAB bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

5. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de opschorting door ELAB bespaarde kosten, en is ELAB bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere produkten voor rekening en risico van opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de ontbinding door ELAB bespaarde kosten, en is opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen produkten tot zich te nemen, bij gebreke waarvan ELAB bevoegd is deze produkten voor rekening en risico van opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

6. Opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveranties is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, die betrekking hebben op de aanbiedingen, overeenkomsten en leveranties, zullen worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar ELAB is gevestigd.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel inschrijfnummer  37040218